• Home
  • >
  • 校際田徑錦標賽Inter-School Athletics Competition Athletics

校際田徑錦標賽Inter-School Athletics Competition Athletics

01/12/2022

男子甲組800米亞軍及達標證書

張梓浩(6B)

男子甲組1500米殿軍及達標證書

張梓浩(6B)

男子乙組400米達標證書

李偉東(4D)

男子乙組鐵餅、鉛球達標證書

孫孝洋(3B)

男子丙組100米、跳遠達標證書

劉家樂(3B)

男子丙組100米欄季軍及達標證書

簡懷憫(2B)

男子丙組200米達標證書

李子樂(2A)

男子丙組400米達標證書

樊駿浠(2B)

男子甲組一千五百米季軍

張梓浩(6B)

男子甲組八百米季軍

張梓浩(6B)

男子乙組推鉛球殿軍

孫孝洋(3B)

男子丙組二百米殿軍

李子樂(2A)

男子丙組四百米亞軍

樊駿浠(2B)

男子丙組推鉛球殿軍

吳光耀(2D)

男子丙組跳遠冠軍

劉沛辰(1C)